De Visud­dhimag­ga – In het Neder­lands de ver­ta­len naar Weg naar Zui­ver­heid – is een van de kroon­ju­we­len van het The­ra­va­da Boed­dhis­me. Het is een samen­vat­ting van de gehe­le boed­dhis­ti­sche leer geschre­ven in de 5de eeuw door de eer­waar­de Bud­dha­go­sa, een gede­tail­leer­de uit­een­zet­ting van de weg naar bevrij­ding in drie delen: mora­li­teit (sila), con­cen­tra­tie (sama­dhi) en wijs­heid (pañ­ña). In zuid-oost Azië geldt dit werk, samen met de Abhi­d­ham­mat­t­ha Sangaha van de eer­waar­de Anurud­dha, als stan­daard tekst. In het kloos­ter van Ahba wordt de Visud­dhimag­ga door de top pali stu­den­ten vol­le­dig uit het hoofd geleerd (en dan ook nog eens ver­schil­len­de ver­sies). Wij heb­ben het bericht van de Dalai Lama in de intro­duc­tie van de tekst ver­taald omdat wij dit een mooie inlei­ding tot het werk vin­den. Wij hopen in de ver­re toe­komst het gehe­le werk te kun­nen ver­ta­len.

Bericht van Zijne Heiligheid de Dalai

De geschie­de­nis van de boed­dhis­ti­sche lite­ra­tuur lijkt zich te ken­mer­ken door peri­o­den waar­in ont­van­gen les­sen en reeds bestaan­de tek­sten ver­werkt en beves­tigd wor­den en peri­o­den van vol­was­sen cre­a­ti­vi­teit waar­in de essen­tie van de deze over­dracht opnieuw tot uit­druk­king wordt gebracht. Bha­danta­ca­riya Buddhaghosa’s Visud­dhimag­ga is een klas­siek voor­beeld van het laat­ste type. Het is de beli­cha­ming van de Pali boed­dhis­ti­sche lite­ra­tuur, zijn vele dra­den samen wevend om zo dit prach­ti­ge medi­ta­tie hand­boek te maken dat van­daag de dag nog net zo dui­de­lijk en hel­der is als toen het werd geschre­ven.

Er zijn momen­ten dat men­sen veel nadruk leg­gen op de ver­meen­de ver­schil­len tus­sen de diver­se boed­dhis­ti­sche tra­di­ties die in ver­loop van tijd en plaats zijn ont­staan. Wat ik bij­zon­der bemoe­di­gend vind aan een boek zoals dit is dat het zo hel­der laat zien hoe­veel alle boed­dhis­ti­sche stro­min­gen fun­da­men­teel met elkaar gemeen heb­ben. In een struc­tuur geba­seerd op de tra­di­ti­o­ne­le drie trai­nin­gen van mora­li­teit (ethi­sche dis­ci­pli­ne), con­cen­tra­tie en wijs­heid staan gede­tail­leer­de instruc­ties over het op een ethi­sche manier bena­de­ren van het leven, hoe te medi­te­ren en de mind te kal­me­ren en hier­op voort­bou­wend hoe een cor­rect begrip van de rea­li­teit te ont­wik­ke­len. We vin­den prak­tisch advies over het schep­pen van een juis­te omge­ving om te medi­te­ren, het belang van het ont­wik­ke­len van lief­de en mede­do­gen en een bespre­king over afhan­ke­lijk ont­staan welk onder­lig­gend is aan de boed­dhis­ti­sche kijk op de rea­li­teit. Zelfs de titel van het werk, de Weg naar Zui­ver­heid, ver­wijst naar het cru­ci­a­le boed­dhis­ti­sche begrip van de fun­da­men­te­le natuur van het bewust­zijn als zijn­de hel­der en aan­dach­tig, onbe­lem­merd door ver­ont­rus­ten­de emo­ties. Deze kwa­li­teit bezit ieder waar­ne­mend wezen en kan een ieder zelf erva­ren door de weg te vol­gen.

Soms wordt aan mij gevraagd of het Boed­dhis­me wel geschikt is voor Wes­ter­lin­gen. Ik geloof dat de essen­tie van alle reli­gies gaat over de fun­da­men­te­le men­se­lij­ke pro­ble­men en het Boed­dhis­me is hier­in geen uit­zon­de­ring. Zolang wij het fun­da­men­te­le men­se­lij­ke lij­den van geboor­te, ziek­te, ouder­dom en dood blij­ven onder­vin­den is het is de vraag niet of het wel of niet geschikt is als reme­die. Inner­lij­ke vre­de is de sleu­tel. In die men­ta­le toe­stand kun je alle moei­lijk­he­den met kalm­te en rede aan. De lerin­gen over lief­de, vrien­de­lijk­heid en ver­draag­zaam­heid, een geweld­lo­ze hou­ding en voor­al de boed­dhis­ti­sche the­o­rie dat alle din­gen rela­tief zijn kun­nen een bron zijn voor die inner­lij­ke vre­de.

Ter­wijl de essen­tie van het Boed­dhis­me niet ver­an­derd doen opper­vlak­ki­ge cul­tu­re aspec­ten dat wel. Maar hoe ze ver­an­de­ren op een spe­ci­fie­ke plaats kun­nen we niet voor­spel­len. Het ont­vouwt zich met de tijd. Toen het Boed­dhis­me voor het eerst uit India naar lan­den zoals Sri Lanka of Tibet kwam, evo­lu­eer­de het lang­zaam maar zeker en na ver­loop van tijd ont­stond er een unie­ke tra­di­tie. Dit gebeurt ook in het Wes­ten en gaan­de­weg kan het Boed­dhis­me samen­smel­ten met de Wes­ter­se cul­tuur.

Een groot ver­schil tus­sen de heden­daag­se situ­a­tie in ver­ge­lij­king met vroe­ger is natuur­lijk dat van­daag de dag vrij­wel alle boed­dhis­ti­sche tra­di­ties en lerin­gen die zich ergens anders heb­ben ont­wik­keld voor een ieder die geïn­te­res­seerd is toe­gan­ke­lijk zijn. En het is in deze con­text dat ik deze nieu­we edi­tie van Bhik­khu Ñāṇamoli’s gevier­de Engel­se ver­ta­ling van de Weg naar Zui­ver­heid ver­wel­kom. Ik bid dat de lezers, waar ze ook moge zijn, er advies en inspi­ra­tie in zul­len vin­den om die inner­lij­ke vre­de te ont­wik­ke­len die een bij­dra­ge zal leve­ren aan het schep­pen van een geluk­ki­ge­re en vreed­za­me­re wereld.

Schrijf je in voor nieuws en updates!

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?