Een onac­cep­ta­bel hoog per­cen­ta­ge van de bij de BUN (Boed­dhis­ti­sche Unie Neder­land) actie­ve leden­or­ga­ni­sa­ties heeft te maken met sek­su­eel mis­bruik.

Het gaat om mis­bruik gepleegd door lera­ren in Neder­land zelf of hoogst­ge­plaatste lera­ren die horen bij orga­ni­sa­ties die in Neder­land actief zijn.

Wij nemen nadruk­ke­lijk afstand van deze boed­dhis­ti­sche lera­ren en onze com­pas­sie gaat uit naar alle slacht­of­fers.

Wij hopen dat de slacht­of­fers de weg naar pro­fes­si­o­ne­le hulp kun­nen vin­den.

Sek­su­eel mis­bruik door boed­dhis­ti­sche lera­ren is vol­strekt onaan­vaard­baar. Het maakt niet uit of het gaat om ver­krach­ting of een ogen­schijn­lijk weder­ke­rig sek­su­eel con­tact.

Dit soort gedrag door boed­dhis­ti­sche lera­ren is op geen enke­le manier in over­een­stem­ming met de Dham­ma en kan niet wor­den goed­ge­praat.

Het kan niet wor­den gezien als slechts een vlek op ver­der goed werk. Mis­bruik door een leraar doet het leraar­schap teniet.

Mora­li­teit staat aan de basis van de Dham­ma en is ten diep­ste ver­we­ven met ver­de­re men­ta­le ont­wik­ke­ling.

Lera­ren die niet in staat zijn om zich aan deze basa­le vorm van mora­li­teit te hou­den kun­nen per defi­ni­tie geen per­soon­lij­ke diep­gaan­de erva­ring met de Dham­ma heb­ben, geen ware com­pas­sie of lief­de voor de mede­mens, geen wer­ke­lij­ke con­cen­tra­tie of inzicht.

Zul­ke lera­ren kun­nen geen bij­dra­ge leve­ren aan het door­ge­ven van de Dham­ma maar schep­pen enkel ver­war­ring en zor­gen ervoor dat men­sen van de Dham­ma ver­wij­derd raken.

Ahba, onze leraar, heeft eens aan­ge­ge­ven dat een leraar als een trein is en de leer­lin­gen als pas­sa­giers. Als de trein de ver­keer­de kant op gaat vol­gen de pas­sa­giers onher­roe­pe­lijk.

Wij vra­gen ons dan ook in het ver­leng­de van boven­staan­de af of het ver­stan­dig is als lera­ren die door mis­bruik­ple­gers als zoda­nig zijn aan­ge­we­zen op hun beurt als leraar blij­ven optre­den.

Wij zou­den het toe­jui­chen als in Neder­land de dis­cus­sie opgang komt over het fun­da­ment van het leraar­schap dat enkel uit direc­te lijn van een mis­bruik ple­ger, of bin­nen een orga­ni­sa­tie die door mis­bruik is getrof­fen, werd toe­ge­kend.

De kans op het door­ge­ven van de eigen beper­kin­gen en een ver­vorm­de visie op de Dham­ma is in deze situ­a­tie heel erg groot.

Het lijkt ons ook wen­se­lijk dat de BUN als over­koe­pe­len­de ver­e­ni­ging met kracht afstand neemt van de schul­di­ge boed­dhis­ti­sche lera­ren, helpt de zoe­ken­de Neder­lan­der voor dit soort lera­ren en hun orga­ni­sa­ties te behoe­den en aan­toon­ba­re inspan­ning levert om de reeds gemaak­te slacht­of­fers te onder­steu­nen.

Wij heb­ben onze zor­gen aan het bestuur van de BUN ken­baar gemaakt voor­af­gaand aan de ALV van novem­ber 2018, met de wens deze pro­ble­ma­tiek en de beleids­ma­ti­ge aan­pak door de BUN te bespre­ken.

(Geplaatst op 07‐09‐2018)