s

Ahba heeft aan­ge­ge­ven dat het zin­gen of reci­te­ren (in het engels ‘chan­ting’) van pali tek­sten heil­zaam is. Het reci­te­ren van tek­sten die men nog niet uit het hoofd kent kan zelfs de con­cen­tra­tie bevor­de­ren omdat men zeer alert moet zijn en niets anders dan de tekst in het bewust­zijn kan heb­ben. Hier zijn enke­le kor­te en uit­ge­brei­de pali reci­ta­ties te vin­den door de mon­ni­ken en novi­ces van het kloos­ter, en door enke­le Neder­land­se dis­ci­pe­len van Ahba.

Voor wie het leuk vindt om mee te kun­nen lezen of zelf te begin­nen met het reci­te­ren van pali kun­nen wij dit (pali/engelse) ‘Pali Chan­ting Book’ aan­be­ve­len, het is in onze erva­ring het meest com­ple­te werk dat op inter­net beschik­baar is.

Hier wat uit­leg over de reci­ta­ties in de afspeel­lijst:

1. Eerst is het pali ‘anu­moda­na’ te horen, dat voor elk mid­dag maal wordt gere­ci­teerd. Het betreft hier een wat uit­ge­brei­de­re ver­sie door de mon­nik­ken en novi­cen van het kloos­ter. Anu­moda­na is moei­lijk te ver­ta­len, het is het ver­blij­den in de goe­de daden van de ander en het ver­der aan­moe­di­gen daar­van.

2. Dit betreft de zater­dag avond reci­ta­tie in het kloos­ter, wan­neer door de mon­ni­ken en novi­ces naast de gewo­ne pali avond tek­sten ook voor alle wezens de ‘parit­ta’, de ver­sen voor wel­zijn en bescher­ming, wor­den gere­ci­teerd. In de afspeel­lijst is eerst de gehe­le reci­ta­tie te horen en ver­der onder­aan is deze uit­ge­splitst in de diver­se tek­sten met pagi­na num­mers uit het ‘Pali Chan­ting Book’ zodat deze gemak­ke­lij­ker te oefe­nen zijn voor wie dat wil.

3. Twee Neder­land­se dis­ci­pe­len kre­gen tij­dens hun retrai­te in het kloos­ter de kans om samen in de prach­ti­ge akoes­tiek van de Maha Bodhi Che­di enke­le pali ver­sen te zin­gen.

4. Een Neder­land­se dis­ci­pel van Ahba kreeg tij­dens zijn retrai­te in het kloos­ter, waar­in hij was toe­ge­tre­den tot de sang­ha (mon­nik was gewor­den), de kans om met een van de oude­re mon­ni­ken in de medi­ta­tie tem­pel de avond en parit­ta reci­ta­tie te oefe­nen. Hij ver­ont­schul­digd zich voor de fal­se noten en fou­ten die hij door zijn oner­va­ren­heid heeft gemaakt.

 1. Anu­moda­na Mon­nik­ken en novi­ces 4:13
 2. Avond en Parit­ta reci­ta­tie Mon­nik­ken en novi­ces 42:49
 3. Kwa­li­tei­ten van de Boed­dha, Dham­ma, Sang­ha Merel en Wou­ter 3:16
 4. Avond en Parit­ta reci­ta­tie Maha Ooh en Wou­ter 45:10
 5. Dha­jag­ga Parit­ta (Iti pi so) – p62 Maha Ooh en Wou­ter 1:23
 6. 01 – Eer­be­toon aan de drie juwe­len – p24 1:53
 7. 02 – Pub­bab­ha­ga nama­k­ara pata, bud­dha­nu­sa­ti, bud­dhab­hi­gi­tim – p25 3:11
 8. 03 – Dham­ma­nus­sa­ti, Dham­mab­hi­gi­tim – p27 2:10
 9. 04 – Sang­ha­nus­sa­ti, Sang­ha­bi­gi­tim – p28 2:41
 10. 05 – Uit­no­di­gen van de Deva’s – p44 0:52
 11. 06 – Pub­bab­ha­ga nama­k­ara pat­ha, Sara­na gama­na pat­ha 1:06
 12. 07 – Nama­k­ara sid­dhi gat­ha – p46 1:43
 13. 08 – Namo kara att­ha­ka – p47 0:49
 14. 09 – Sam­bud­d­he – p47 1:32
 15. 10 – Man­ga­la sut­ta – p48 3:09
 16. 11 – Cha rat­a­na parit­ta gat­ha – p50 2:57
 17. 12 – Kara­niya met­ta sut­ta – p52 2:26
 18. 13 – Khand­ha parit­ta gat­ha – p54 1:22
 19. 14 – Mora parit­ta – p55 1:23
 20. 15 – Vat­ta­ka parit­ta – p55 0:56
 21. 16 – Ata­na­tiya parit­ta – p56 1:16
 22. 17 – Sak­kat­va bud­dha rat­a­nam – p59 0:56
 23. 18 – Angu­li­ma­la parit­ta – p57 0:57
 24. 19 – Boj­j­han­ga parit­ta – p57 1:51
 25. 20 – Abhaya parit­ta – p58 0:52
 26. 21 – Duk­kha pat­ta­di gat­ha – p95 0:53
 27. 22 – Bud­dha jaya man­ga­la gat­ha – p63 2:59
 28. 23 – Jaya parit­ta – p64 1:18
 29. 24 – Suman­ga­la gat­ha – p65 0:45
 30. 25 – Ati­ta pac­ca­vek­kha­na vidhi – p30 1:55
 31. 26 – Uddisan­na­hit­t­ha­na gat­ha – p31 1:32
Schrijf je in voor nieuws en updates!

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?