Bud­dho medi­ta­tie kan niet met suc­ces zon­der leraar wor­den beoe­fend. Het con­cen­tra­tie­pro­ces is sub­tiel en zit vol valkui­len waar iemand die de weg al belo­pen heeft je op kan wij­zen.

Anders loop je het risi­co je van alles in te beel­den, din­gen belang­rijk of mooi te vin­den die dat niet zijn.

Je hebt dan even een duw­tje nodig om weer op het rech­te pad te komen en niet af te dwa­len. Ook leert de erva­ring dat alles in je medi­ta­tie wordt uit­ver­groot en zijn er erva­rin­gen die je niet kan plaat­sen. Het kan dan erg fijn zijn om dit te kun­nen bespre­ken.

Uit­ein­de­lijk heb je sim­pel­weg (nog) niet de wijs­heid om de din­gen te zien zoals ze zijn, zelfs niet om je eigen pro­ces op waar­de te schat­ten.

Het is bij­voor­beeld moei­lijk om gedul­dig en vol­har­dend te zijn, mis­schien denk je wel dat je het niet kan, dat het je niet gaat luk­ken of dat ver­de­re inspan­ning gewoon niet loont. Een leraar biedt dan de nodi­ge inspi­ra­tie, een kijk­je naar wat moge­lijk is, ook voor jou.

Aan het hoofd van deze metho­de staat onze leraar Ahba in Thai­land, in Neder­land biedt Her­man Schreu­der de nodi­ge bege­lei­ding.

Scrol ver­der voor Prak­ti­sche infor­ma­tie.

Ahba


Ahba (‘Ahba’ is Bir­mees voor vader) is ergens in de jaren ’50 van de vori­ge eeuw als mon­nik uit de bos­sen in Myan­mar ver­sche­nen.

In 1954 nam hij deel aan de zes­de boed­dhis­ti­sche raads­ver­ga­de­ring in Myan­mar waar hij het belang van con­cen­tra­tie (samat­ha) bena­druk­te, geba­seerd op zijn die­pe erva­ring hier­mee.

In 1961 ver­bleef hij in Muky­a­wann en werd al snel bekend als de Muky­a­wann Saya­daw (Saya­daw is een eer­vol­le Bir­me­se titel voor een hoge mon­nik) van­we­ge zijn enor­me con­cen­tra­tie en ken­nis van alle aspec­ten van de Dham­ma.

In 1969 werd hij als voor­aan­staand meditatie- en Abhi­d­ham­ma leraar abt van een groot kloos­ter in Yang­on.

Door zijn steeds toe­ne­men­de invloed vorm­de hij ech­ter een drei­ging voor de (mili­tai­re) jun­ta en vlucht­te daar­om nood­ge­dwon­gen op een nacht in 1981 naar Thai­land, waar hij in de ber­gen van Noord-Thailand intrek vond in een klein, van oor­sprong Bir­mees, hou­ten kloos­ter­tje, zon­der water of elek­tri­ci­teit.

Sinds­dien is zijn kloos­ter uit­ge­groeid tot een van de groot­ste kloos­ters in Noord-Thailand en in de loop van de jaren heb­ben vele dui­zen­den bezoe­kers de weg naar zijn kloos­ter weten te vin­den. In Thai­land is hij bekend als Luang Por Opart (‘Luang Por’ bete­kend eer­waar­de vader).

In het kloos­ter wonen nu onge­veer 25 mon­ni­ken en 200 novi­cen. Het kloos­ter is voor­na­me­lijk een boed­dhis­ti­sche school waar de lerin­gen van de Boed­dha wor­den gedo­ceerd. Ook leren de mon­ni­ken Pali, de taal die des­tijds werd gebruikt om de lerin­gen van de Boed­dha op te schrij­ven.

Ahba’s school staat al jaren in de top drie van bes­te scho­len van Thai­land, en er wordt vol bewon­de­ring geke­ken hoe hij dit van­uit het niets heeft opge­bouwd.

In Thai­land heeft hij inmid­dels een konink­lij­ke onder­schei­ding gekre­gen en is zijn kloos­ter tot konings­kloos­ter benoemd.

Ahba geeft aan een klein aan­tal men­sen les in het Bud­dho medi­ta­tie­sys­teem.

Hij heeft uit­ge­legd dat als het gaat om zicht krij­gen op de wer­king van je eigen bewust­zijn, het belang­rijk­ste obsta­kel het gebrek of de afwe­zig­heid van con­cen­tra­tie is.

Men­sen wil­len veel te snel. Ze wil­len inzich­ten zon­der eerst een fun­da­ment van mora­li­teit en con­cen­tra­tie te heb­ben ont­wik­keld om wijs­heid natuur­lijk te kun­nen laten ont­staan.

Herman


In Neder­land onder­wijst Her­man Schreu­der de Bud­dho medi­ta­tie.

Her­man vond Ahba in 1983 na een zoek­tocht die hem van Myan­mar naar Ahba’s kloos­ter in Noord-Thailand had geleid. Later gaf Ahba aan dat hij Her­man had geroe­pen omdat het tijd was om ver­der te gaan.

Sinds de eer­ste ont­moe­ting beoe­fent Her­man het con­cen­tra­tie sys­teem inten­sief, met vrij­wel jaar­lijks lan­ge retrai­tes, om zijn bewust­zijn ver­der te ont­wik­ke­len.

In 1998 is Her­man cere­mo­ni­eel door Ahba tot leraar benoemd op basis van zijn erva­ring en ver­wor­ven mora­li­teit, con­cen­tra­tie en wijs­heid.

Op de vraag wat hij met de ken­nis en erva­ring die hij heeft opge­daan wil doen, ant­woordt hij:

Mijn leraar heeft al die jaren de moei­te geno­men mij din­gen uit te leg­gen over de medi­ta­tie, over de wer­king van mijn bewust­zijn en hoe de men­ta­le wereld über­haupt in elkaar steekt. Hij hielp mij altijd als ik weer eens uit de bocht vloog. Ik ben daar intens dank­baar voor. Van­uit deze dank­baar­heid en mijn betrok­ken­heid met mijn mede­mens heb ik de wens op mijn beurt men­sen in Neder­land de gele­gen­heid te geven ken­nis te nemen van deze won­der­scho­ne medi­ta­tie­me­tho­diek, die mijn leven zo veel goeds heeft gebracht.

Ik bege­leid ieder­een die echt belang­stel­ling heeft om iets aan zijn eigen bewust­zijn te wil­len ver­an­de­ren. Deze metho­de richt zich in eer­ste instan­tie op het tot rust bren­gen van die wil­de bos­aap in ons hoofd, zodat we de din­gen meer kun­nen zien zoals ze wer­ke­lijk zijn en niet zoals ze zich aan onze over­span­nen geest voor­doen.”

Her­man is getrouwd en heeft twee vol­was­sen doch­ters.

Praktische informatie


Wie mediteert er?

Bud­dho medi­ta­tie wordt door een diver­se groep men­sen beoe­fend.

Man­nen en vrou­wen, jong en oud (op dit moment van 20 tot in de 80), van weten­schap­per tot kun­ste­naar, over­tuigd Boed­dhist en nog zoe­ken­de.

Het maakt niet uit, ieder­een is wel­kom.


Waar wordt gemediteerd?

De basis van de beoe­fe­ning ligt in de eigen dage­lijk­se medi­ta­tie, dat is dus gewoon thuis.

De hui­di­ge groep beoe­fe­na­ren is ver­spreid over heel Neder­land.

Per­soon­lij­ke gesprek­ken met Her­man vin­den in Drie­ber­gen plaats, maar natuur­lijk kan dit ook deels via de tele­foon of de mail.

Daar­naast is er de moge­lijk­heid voor wie daar behoef­te aan heeft mee te doen aan groepsme­di­ta­ties, de erva­ring leert dat dit moti­ve­rend kan wer­ken.

Er zijn maan­de­lijks groepsme­di­ta­ties in Drie­ber­gen en Deven­ter, en twee­we­ke­lijks in Hil­ver­sum.


Wat kost het?

Eigen inspan­ning, geen geld.

Her­man onder­wijst de Dham­ma en het Bud­dho medi­ta­tie sys­teem uit lief­de en de diep­gaan­de over­tui­ging hier ande­ren mee te kun­nen hel­pen.

De afspra­ken en even­tu­e­le ver­de­re bege­lei­ding zijn dan ook geheel vrij­blij­vend en gra­tis.

Voor de groepsme­di­ta­ties in Drie­ber­gen wordt een bij­dra­ge aan de zaal­huur gevraagd, de groeps­ses­sies in Hil­ver­sum en Deven­ter zijn gra­tis.

Voor de jaar­lijk­se retrai­tes in Neder­land (in retrai­te cen­trum Met­ta Viha­ra) wordt een bij­dra­ge voor de kamer­huur naar draag­kracht gevraagd.

Retrai­tes naar Ahba in Thai­land kos­ten het vlieg­tic­ket en dat­ge­ne dat je aan hem wil done­ren.

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?