Bud­dho medi­ta­tie kan niet met suc­ces zon­der leraar wor­den beoe­fend. Het con­cen­tra­tie­pro­ces is sub­tiel en zit vol valkui­len waar iemand die de weg al belo­pen heeft je op kan wij­zen.

Anders loop je het risi­co je van alles in te beel­den, din­gen belang­rijk of mooi te vin­den die dat niet zijn.

Je hebt dan even een duw­tje nodig om weer op het rech­te pad te komen en niet af te dwa­len. Ook leert de erva­ring dat alles in je medi­ta­tie wordt uit­ver­groot en zijn er erva­rin­gen die je niet kan plaat­sen. Het kan dan erg fijn zijn om dit te kun­nen bespre­ken.

Uit­ein­de­lijk heb je sim­pel­weg (nog) niet de wijs­heid om de din­gen te zien zoals ze zijn, zelfs niet om je eigen pro­ces op waar­de te schat­ten.

Het is bij­voor­beeld moei­lijk om gedul­dig en vol­har­dend te zijn, mis­schien denk je wel dat je het niet kan, dat het je niet gaat luk­ken of dat ver­de­re inspan­ning gewoon niet loont. Een leraar biedt dan de nodi­ge inspi­ra­tie, een kijk­je naar wat moge­lijk is, ook voor jou.

Aan het hoofd van deze metho­de staat onze leraar Ahba in Thai­land, in Neder­land biedt Her­man Schreu­der de nodi­ge bege­lei­ding.

Scrol ver­der voor Prak­ti­sche infor­ma­tie.

Ahba


Ahba

Ahba (‘Ahba’ is Bir­mees voor vader) is ergens in de jaren ’50 van de vori­ge eeuw als mon­nik uit de bos­sen in Myan­mar ver­sche­nen.

In 1954 nam hij deel aan de zes­de boed­dhis­ti­sche raads­ver­ga­de­ring in Myan­mar waar hij het belang van con­cen­tra­tie (samat­ha) bena­druk­te, geba­seerd op zijn die­pe erva­ring hier­mee.

In 1961 ver­bleef hij in Muky­a­wann en werd al snel bekend als de Muky­a­wann Saya­daw (Saya­daw is een eer­vol­le Bir­me­se titel voor een hoge mon­nik) van­we­ge zijn enor­me con­cen­tra­tie en ken­nis van alle aspec­ten van de Dham­ma.

In 1969 werd hij als voor­aan­staand meditatie‐ en Abhi­d­ham­ma leraar abt van een groot kloos­ter in Yang­on.

Door zijn steeds toe­ne­men­de invloed vorm­de hij ech­ter een drei­ging voor de (mili­tai­re) jun­ta en vlucht­te daar­om nood­ge­dwon­gen op een nacht in 1981 naar Thai­land, waar hij in de ber­gen van Noord‐Thailand intrek vond in een klein, van oor­sprong Bir­mees, hou­ten kloos­ter­tje, zon­der water of elek­tri­ci­teit.

Sinds­dien is zijn kloos­ter uit­ge­groeid tot een van de groot­ste kloos­ters in Noord‐Thailand en in de loop van de jaren heb­ben vele dui­zen­den bezoe­kers de weg naar zijn kloos­ter weten te vin­den. In Thai­land is hij bekend als Luang Por Opart (‘Luang Por’ bete­kend eer­waar­de vader).

In het kloos­ter wonen nu onge­veer 25 mon­ni­ken en 200 novi­cen. Het kloos­ter is voor­na­me­lijk een boed­dhis­ti­sche school waar de lerin­gen van de Boed­dha wor­den gedo­ceerd. Ook leren de mon­ni­ken Pali, de taal die des­tijds werd gebruikt om de lerin­gen van de Boed­dha op te schrij­ven.

Ahba’s school staat al jaren in de top drie van bes­te scho­len van Thai­land, en er wordt vol bewon­de­ring geke­ken hoe hij dit van­uit het niets heeft opge­bouwd.

In Thai­land heeft hij inmid­dels een konink­lij­ke onder­schei­ding gekre­gen en is zijn kloos­ter tot konings­kloos­ter benoemd.

Ahba geeft aan een klein aan­tal men­sen les in het Bud­dho medi­ta­tie­sys­teem.

Hij heeft uit­ge­legd dat als het gaat om zicht krij­gen op de wer­king van je eigen bewust­zijn, het belang­rijk­ste obsta­kel het gebrek of de afwe­zig­heid van con­cen­tra­tie is.

Men­sen wil­len veel te snel. Ze wil­len inzich­ten zon­der eerst een fun­da­ment van mora­li­teit en con­cen­tra­tie te heb­ben ont­wik­keld om wijs­heid natuur­lijk te kun­nen laten ont­staan.

Herman


Herman

In Neder­land onder­wijst Her­man Schreu­der de Bud­dho medi­ta­tie.

Her­man vond Ahba in 1983 na een zoek­tocht die hem van Myan­mar naar Ahba’s kloos­ter in Noord‐Thailand had geleid. Later gaf Ahba aan dat hij Her­man had geroe­pen omdat het tijd was om ver­der te gaan.

Sinds de eer­ste ont­moe­ting beoe­fent Her­man het con­cen­tra­tie sys­teem inten­sief, met vrij­wel jaar­lijks lan­ge retrai­tes, om zijn bewust­zijn ver­der te ont­wik­ke­len.

In 1998 is Her­man cere­mo­ni­eel door Ahba tot leraar benoemd op basis van zijn erva­ring en ver­wor­ven mora­li­teit, con­cen­tra­tie en wijs­heid.

Op de vraag wat hij met de ken­nis en erva­ring die hij heeft opge­daan wil doen, ant­woordt hij:

Mijn leraar heeft al die jaren de moei­te geno­men mij din­gen uit te leg­gen over de medi­ta­tie, over de wer­king van mijn bewust­zijn en hoe de men­ta­le wereld über­haupt in elkaar steekt. Hij hielp mij altijd als ik weer eens uit de bocht vloog. Ik ben daar intens dank­baar voor. Van­uit deze dank­baar­heid en mijn betrok­ken­heid met mijn mede­mens heb ik de wens op mijn beurt men­sen in Neder­land de gele­gen­heid te geven ken­nis te nemen van deze won­der­scho­ne medi­ta­tie­me­tho­diek, die mijn leven zo veel goeds heeft gebracht.

Ik bege­leid ieder­een die echt belang­stel­ling heeft om iets aan zijn eigen bewust­zijn te wil­len ver­an­de­ren. Deze metho­de richt zich in eer­ste instan­tie op het tot rust bren­gen van die wil­de bos­aap in ons hoofd, zodat we de din­gen meer kun­nen zien zoals ze wer­ke­lijk zijn en niet zoals ze zich aan onze over­span­nen geest voor­doen.”

Her­man is getrouwd en heeft twee vol­was­sen doch­ters.

Praktische informatie


Wie mediteert er?

Bud­dho medi­ta­tie wordt door een diver­se groep men­sen beoe­fend.

Man­nen en vrou­wen, jong en oud (op dit moment van 20 tot in de 80), van weten­schap­per tot kun­ste­naar, over­tuigd Boed­dhist en nog zoe­ken­de.

Het maakt niet uit, ieder­een is wel­kom.


Waar wordt gemediteerd?

De basis van de beoe­fe­ning ligt in de eigen dage­lijk­se medi­ta­tie, dat is dus gewoon thuis.

De hui­di­ge groep beoe­fe­na­ren is ver­spreid over heel Neder­land.

Per­soon­lij­ke gesprek­ken met Her­man vin­den in Drie­ber­gen plaats, maar natuur­lijk kan dit ook deels via de tele­foon of de mail.

Daar­naast is er de moge­lijk­heid voor wie daar behoef­te aan heeft mee te doen aan groepsme­di­ta­ties, de erva­ring leert dat dit moti­ve­rend kan wer­ken.

Er zijn maan­de­lijks groepsme­di­ta­ties in Drie­ber­gen en Deven­ter, en twee­we­ke­lijks in Hil­ver­sum.


Wat kost het?

Eigen inspan­ning, geen geld.

Her­man onder­wijst de Dham­ma en het Bud­dho medi­ta­tie sys­teem uit lief­de en de diep­gaan­de over­tui­ging hier ande­ren mee te kun­nen hel­pen.

De afspra­ken en even­tu­e­le ver­de­re bege­lei­ding zijn dan ook geheel vrij­blij­vend en gra­tis.

Voor de groepsme­di­ta­ties in Drie­ber­gen wordt een bij­dra­ge aan de zaal­huur gevraagd, de groeps­ses­sies in Hil­ver­sum en Deven­ter zijn gra­tis.

Voor de jaar­lijk­se retrai­tes in Neder­land (in retrai­te cen­trum Met­ta Viha­ra) wordt een bij­dra­ge voor de kamer­huur naar draag­kracht gevraagd.

Retrai­tes naar Ahba in Thai­land kos­ten het vlieg­tic­ket en dat­ge­ne dat je aan hem wil done­ren.


Ethische Code voor Leraren?

Mor­al­tieit (sila) is een fun­da­men­teel aspect van de Boed­dha zijn leer.

Wij nemen moreel gedrag door lera­ren dan ook uiterst seri­eus.

De Boed­dha onder­wees vijf leef­re­gels: niet doden, niet ste­len, niet ver­keerd spre­ken (daar­on­der valt niet lie­gen, niet rod­de­len en geen grof taal­ge­bruik han­te­ren), geen sek­su­eel wan­ge­drag ver­to­nen, en geen alco­hol drin­ken).

Dit, maar eigen­lijk de gehe­le Dham­ma, is onze ethi­sche code.

Wij stre­ven er ten alle tij­de naar ons con­form te Dham­ma te gedra­gen en de Dham­ma als richt­lijn te han­te­ren.

Wij nemen dan ook nadruk­ke­lijk afstand van lera­ren die zich schul­dig maken aan sek­su­eel mis­bruik of ander wan­ge­drag.