Mālā is Sans­kriet voor ket­ting. Spe­ci­fiek wordt hier­mee de kra­len­ket­ting bedoeld die vaak wordt gebruikt tij­dens het medi­te­ren.

Wan­neer de mens begon met het gebrui­ken van de kra­len­ket­ting voor medi­ta­tie is niet zeker. De oud­ste beel­te­nis van een kra­len­ket­ting in reli­gi­eu­ze con­text komt uit het oude Grie­ken­land (rond 1700 v.Chr). Het gebruik is ech­ter waar­schijn­lijk terug te voe­ren op de medi­ta­tie­ve stro­min­gen bin­nen de Indus-beschaving (3000–1500 v Chr).

Naast het Boed­dhis­me ken­nen ook ande­re heden­daag­se reli­gies ver­ge­lijk­ba­re ket­tin­gen. Denk aan de Chris­te­lij­ke rozen­krans of de Islam­ti­sche mis­ba­ha.

In het Boed­dhis­me wordt de mālā meest­al gebruikt tij­dens het reci­te­ren van tek­sten of mantra’s, bescher­men­de ver­zen. Voor­al in het Mahaya­na en Vaj­raya­na Boed­dhis­me wordt de mālā veel gebruikt.

Met uit­zon­de­ring van Myan­mar komt het gebruik van de mālā in Ther­va­da boed­dhis­ti­sche lan­den min­der vaak voor. Moge­lijk wijst dit op de invloe­den van het Mahaya­na en Vaj­raya­na in het The­ra­va­da Boed­dhis­me van Myan­mar, waar al deze stro­min­gen bij elkaar zijn geko­men.

De boed­dhis­ti­sche mālā telt meest­al 108 kra­len, soms zie je klei­ne­re ver­sies van 54 of 27 kra­len (afge­lei­den van 108). Het gebruik van 108 kra­len in de ket­ting lijkt terug te voe­ren op de Mokugen­ji Sutra:

Een koning genaamd Haruri sprak eens in ver­driet tot de Boed­dha: ”In de afge­lo­pen jaren heb­ben hon­gers­nood en ziek­te mijn klei­ne land geplaagd. De men­sen zijn bedroefd. Ik maak mij hier con­ti­nu zor­gen over. Wij zit­ten in een benar­de posi­tie. De Dham­ma is te diep en groots om te beoe­fe­nen. Leer mij als­tu­blieft de kern van de Dham­ma.”

De Boed­dha ant­woord­de: “Koning, als u de wereld­lij­ke ver­lan­gens ten ein­de wil bren­gen, maak dan een kra­len­ket­ting van 108 hou­ten kra­len. Hou ze altijd bij u en reci­teerd ‘Namo Bud­dha, Namo Dhar­ma, Namo Sang­ha’. Tel een kraal bij elke reci­ta­tie.”

Gebruik van de mala bij meditatie op de mantra Buddho

Bin­nen de boed­dhis­ti­sche medi­ta­tie­ve tra­di­tie in Myan­mar bestaat naast de popu­lai­re vipas­sa­na bewe­ging van de afge­lo­pen 100 jaar van ouds­her een groep die zich richt op het ont­wik­ke­len van con­cen­tra­tie (sama­dhi).

Een van de objec­ten die daar voor het ont­wik­ke­len van sama­dhi wordt gebruikt is het geluid van het woord Bud­dho. In ande­re The­ra­va­da boed­dhis­ti­sche lan­den, zoals Thai­land, wordt Bud­dho meest­al men­taal gere­ci­teerd, in stil­te of gekop­peld aan de adem­ha­ling.

Tij­dens de medi­ta­tie op het geluid van Bud­dho maken wij gebruik van een mālā als hulp­mid­del bij de ont­wik­ke­ling van die­pe sama­dhi.

Dit komt omdat het door de vin­gers laten gaan van de kra­len helpt te voor­ko­men dat de mind afdwaalt naar pret­ti­ge sfeer­tjes.

De kra­len hel­pen als het ware om de mind te aar­den.

Ze geven extra mate­ri­ë­le (rupa) hou­vast aan het ver­der men­ta­le pro­ces. Elke kraal bena­drukt de man­tra als het ware.

Hoe gebruik je de mala?

Je legt de mala in een onein­dig teken (∞) en houdt de kra­len los­jes met je vin­gers vast, de kra­len wat ste­vi­ger tus­sen dui­men en wijs­vin­gers.

Elke keer als je hard­op ‘Bud­dho’ her­haalt tel je een kraal met je rech­ter duim (als je links­han­dig bent met je lin­ker duim).

Als je met je rech­ter hand de kra­len één voor een beroert dan zorg je er met links alleen maar voor dat de kra­len door lopen, je hoeft daar niet per­sé elke kraal te raken.

Er zijn men­sen die zeg­gen dat je, als de kra­len een rond­je heb­ben afge­legd en je bij de ‘Guru kraal’ komt, de vaak iets gro­te­re kraal waar de uit­ein­den van het rijg­snoer uit komen, je dan de ket­ting moet omdraai­en.

Dat is ech­ter ner­gens voor nodig. De ket­ting is niet hei­lig, is niet het doel maar een mid­del.

Het object van con­cen­tra­tie blijft het geluid, als je tel­kens moet oplet­ten wat voor soort kraal door je vin­gers gaat dan ben je te afge­leid voor die­pe con­cen­tra­tie.

Op gege­ven moment kan het zijn dat het fijn is de kra­len snel­ler dan de woor­den te laten draai­en om de nadruk op de ver­schil­len­de momen­ten bin­nen het geluid te leg­gen.

Ook kan het zijn dat je op gege­ven moment een men­taal licht gaat zien, of ver­schil­len­de (vor­men van) Boeddha’s.

Het maakt niet uit wat er gebeurt.

Je blijft de kra­len gewoon door draai­en en luis­te­ren naar het geluid. Rus­tig en ont­span­nen, zon­der te wil­len.

Je zit hier, bent hier, gewoon aan het luis­te­ren, woord voor woord, kraal voor kraal. Con­cen­tra­tie komt van­zelf, wordt van­zelf die­per als de voor­waar­den daar zijn.

Maak je geen zor­gen.

Dat is hoe we de mala gebrui­ken.

Schrijf je in voor nieuws en updates!

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?