Een kor­te demon­stra­tie van de samat­ha medi­ta­tie op het woord Bud­dho, zoals onder­we­zen door Ahba (Luang por Opart). Het hier gebruik­te volu­me en de toon­hoog­te zijn slechts een voor­beeld, tij­dens de eigen medi­ta­tie kan met toon­hoog­te, snel­heid, volu­me en cadans wor­den geëx­pe­ri­men­teerd. NB: Wij raden het ten zeer­ste af om deze medi­ta­tie tech­niek te beoe­fe­nen zon­der de bege­lei­ding van een erva­ren leraar! Wil je meer weten? Neem dan con­tact met ons op. Deze demon­stra­tie is opge­no­men in de Bodh­gaya tem­pel van Ahba’s kloos­ter (Wat Chong Kham), Thai­land.