Er zijn heel veel boe­ken geschre­ven over medi­te­ren en het boed­dhis­me. Op deze pagi­na plaat­sen wij zo nu en dan boed­dhis­ti­sche boe­ken die wij het lezen waard vin­den.

Voor­waar­de is dat het werk in pdf for­mat beschik­baar is en dat de auteur het werk rech­ten­vrij deelt. Heb je een leu­ke toe­voe­ging, neem dan con­tact met ons op!

Blijf op de hoog­te van de laat­ste berich­ten Schrijf je in op onze Nieuws­brief
Abhidhamma in Daily Life - Nina van Gorkum

Abhidhamma in Daily Life – Nina van Gorkum

Een echt abhi­d­ham­ma stu­die­boek, com­pleet met vra­gen aan het ein­de van elk hoofd­stuk…

Clarity of Insight - Ajahn Chah

Clarity of Insight – Ajahn Chah

Les­sen van Ajahn Chah over medi­ta­tie, van samat­ha tot vipas­sa­na, heeft wat over­lap met het boek “On Medita­ti­on”…

Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah

Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah

Een bio­gra­fie over Ajahn Chah, een van de gro­te Thai­se medi­ta­tie lera­ren en tege­lij­ker­tijd een boek vol wij­ze les­sen…

Satipatthana: The Direct Path to Realization - Bhikkhu Analayo

Satipatthana: The Direct Path to Realization – Bhikkhu Analayo

Als je meer wil weten over mind­ful­ness zoals onder­we­zen door de Boed­dha, dan is er geen beter boek dan dit…

Mind overcoming its cankers - Acharya Buddharakkhita

Mind overcoming its cankers – Acharya Buddharakkhita

Deze ana­ly­se over de asa­vas (ver­vui­lin­gen) lijkt in eer­ste instan­tie droog, is bij nade­re ken­nis­ma­king ech­ter een goed bruik­ba­re prak­ti­sche hand­lei­ding…

Venerable Acariya Mun Buridatta Thera

Venerable Acariya Mun Buridatta Thera

Deze spi­ri­tu­e­le bio­gra­fie over een van de groot­ste meditatie-meesters van Thai­land is voor wie durft, no non­se­ne en direct…

Walking Meditation - Ajahn Nyanadhammo

Walking Meditation – Ajahn Nyanadhammo

Er is veel ver­war­ring over lopend medi­te­ren, dit boek geeft een mooie weer­ga­ve deze beoe­fe­ning op boed­dhis­ti­sche wij­ze…

The Vision of Dhamma - Nyanaponika Thera

The Vision of Dhamma – Nyanaponika Thera

Een ver­za­me­ling uiterst hel­de­re en die­pe essay’s over aller­lei aspec­ten van de Dham­ma door een van de gro­te geleer­den van de vori­ge eeuw…

The Life of the Buddha - Bhikkhu Nanamoli

The Life of the Buddha – Bhikkhu Nanamoli

Wat ons betreft de bes­te ‘bio­gra­fie’ over de Boed­dha, geba­seerd op de Pali Canon…

The Collected Teachings of Ajahn Chah

The Collected Teachings of Ajahn Chah

Lees hier zo nu en dan een ver­haal­tje uit en denk er zo nu en dan aan terug. Het zal je wel­zijn en geluk ten goe­de komen…

The Noble Eightfold Path - Bhikkhu Bodhi

The Noble Eightfold Path – Bhikkhu Bodhi

Een uit­een­zet­ting van de weg die voert tot bevrij­ding. Hel­der geschre­ven, voor de begin­nen­de en gevor­der­de beoe­fe­naar…

Abhidhamma studies - Nyanaponika Thera

Abhidhamma studies – Nyanaponika Thera

Abhi­d­ham­ma stu­dies is een van die boe­ken die je elke paar jaar kunt her­le­zen om er toch tel­kens weer nieu­we diep­gang in te vin­den…

The Requisits of Enlightenment - Ledi Sayadaw

The Requisits of Enlightenment – Ledi Sayadaw

Een fan­tas­tisch, direct en zeer con­fron­te­rend boek over de 37 fac­to­ren van ver­lich­ting (Bod­hi­pak­khiyād­ham­mā) door de Ledi Saya­daw…

On Meditation - Ajahn Chah

On Meditation – Ajahn Chah

In dit kor­te werk staan enke­le Dham­ma talks van Ajahn Chah over medi­ta­tie, onder ande­re over bud­dho, sama­dhi (kalm­te) en wijs­heid…

A Comprehensive Manual of Abhidhamma - Bhikkhu Bodhi

A Comprehensive Manual of Abhidhamma – Bhikkhu Bodhi

De Abdhi­d­ham­mat­t­ha Sangaha is een mees­ter­werk. Het is een samen­vat­ting van de Abhi­d­ham­ma, de diep­zin­ni­ge leer over de ultie­me rea­li­teit…

Visuddhimagga (The Path of Purification)

Visuddhimagga (The Path of Purification)

De Visud­dhimag­ga is een gede­tail­leer­de samen­vat­ting van de gehe­le boed­dhis­ti­sche weg van mora­li­teit, con­cen­tra­tie en wijs­heid…