Hier vind je door ons geschre­ven of ver­taal­de tek­sten, video’s, audio bestan­den en meer met
betrek­king tot medi­ta­tie en het Boed­dhis­me. Wij hopen regel­ma­tig nieu­we bij­dra­gen aan deze blog de kun­nen leve­ren.

De inhoud is voor­al bedoeld ter ver­die­ping en inspi­ra­tie. Als je vra­gen hebt naar aan­lei­ding van wat je tegen komt kun je altijd con­tact met ons opne­men.

Blijf op de hoog­te van de laat­ste berich­ten Schrijf je in op onze Nieuws­brief
Een Boeddhistische Kijk op de Problemen in de Wereld

Een Boeddhistische Kijk op de Problemen in de Wereld

Een bete­re wereld begint bij ons­zelf. De Boed­dha onder­wees dat ver­lan­gen, haat en onwe­tend­heid als wor­tels zijn van alle pro­ble­men, in ons­zelf en om ons heen. Wil­len we de wereld beter maken dan zul­len we hier eerst meer zich op moe­ten krij­gen.

Herkomst en Gebruik van de Meditatie Ketting

Herkomst en Gebruik van de Meditatie Ketting

In het Boed­dhis­me wordt de meditatie-ketting (mālā) meest­al gebruikt tij­dens het reci­te­ren van tek­sten of mantra’s (bescher­men­de ver­zen). Ook bij de beoe­fe­ning van Bud­dho medi­ta­tie maken we hier gebruik van. Waar komt dit gebruik van­daan? En hoe gebrui­ken wij de mālā?

Boeddhisme: Geschiedenis en Stromingen

Boeddhisme: Geschiedenis en Stromingen

In deze tekst staan wij stil bij het ont­staan van de drie gro­te boed­dhis­ti­sche stro­min­gen die men van­daag de dag kan onder­schei­den: Het The­ra­va­da, Mahayan en Vaj­raya­na Boed­dhis­me. Hier­on­der val­len alle moder­ne scho­len, of het nou Vipas­sa­na, Zen of het Tibe­t­aans Boed­dhis­me is.

16 Aanbevolen Boeken over Boeddhisme en Meditatie

16 Aanbevolen Boeken over Boeddhisme en Meditatie

Er zijn veel boe­ken geschre­ven over Boed­dhis­me en medi­ta­tie. Over het The­ra­va­da, Zen of het Tibe­t­aans Boed­dhis­me. Ver­ta­lin­gen van oude geschrif­ten, erva­rin­gen of de inter­pre­ta­tie van de auteur. Een keu­ze maken kan moei­lijk zijn. Deze lijst met aan­be­vo­len boe­ken is een mooi begin.

Metta: de Filosofie en Beoefening van Universele Liefde - Acharya Buddharakkhita

Metta: de Filosofie en Beoefening van Universele Liefde – Acharya Buddharakkhita

Met­ta bete­kend zowel lief­de, vrien­de­lijk­heid, goe­de wil, wel­wil­lend­heid, kame­raad­schap, vriend­schap, een­dracht, onschul­dig­heid en geweld­loos­heid. Het is de ster­ke wens voor het wel­zijn en geluk van ande­ren. Met­ta is een uni­ver­se­le, niet-egoïstische en alles­om­vat­ten­de lief­de.

7 Praktische Meditatie Tips

7 Praktische Meditatie Tips

Als je begint met medi­te­ren kan het goed zijn dat je na een kor­te tijd merkt dat het best moei­lijk is om medi­te­ren vol te hou­den. Hier vind je zeven prak­ti­sche tips om je te hel­pen jezelf toch dage­lijks een medi­ta­tie cadeau te doen.

Ahba spreekt over mediteren, mindfulness en geduld

Ahba spreekt over mediteren, mindfulness en geduld

Wij besef­fen ons dat Ahba voor men­sen die hem niet ken­nen moei­lijk te ver­staan kan zijn en dat de groot­ste kracht van zijn woor­den in de ener­gie zit die hij over brengt ter­wijl hij spreekt. Toch wil­len wij deze les­sen delen om ande­re men­sen de moge­lijk­heid te bie­den hem een keer te kun­nen horen.

Devotie in het Boeddhisme - Nyanaponika Thera

Devotie in het Boeddhisme – Nyanaponika Thera

Het Boed­dhis­me kan niet enkel intel­lec­tu­eel wor­den begre­pen. Devo­tie, een aspect van ver­trou­wen (sad­dha), is een nood­za­ke­lij­ke fac­tor in de “onder­lin­ge balans van facul­tei­ten” (indriya-samata) die nodig is voor de uit­ein­de­lij­ke bevrij­ding.

Eerwaarde Leeg Geschrift - Ajahn Chah

Eerwaarde Leeg Geschrift – Ajahn Chah

De ech­te steun­be­tui­ging aan het Boed­dhis­me komt door pati­pat­tipūjā, de offer­ga­ve van beoe­fe­ning, het cul­ti­ve­ren van ech­te zelf­con­tro­le, con­cen­tra­tie en wijs­heid. Dan zul je weten waar het Boed­dhis­me over gaat. Als je niet door beoe­fe­ning begrijpt dan zal je het niet weten.

Presentatie: Buddho, het geluid van stilte

Presentatie: Buddho, het geluid van stilte

Deze power­point pre­sen­ta­tie over de weg van Bud­dho con­cen­tra­tie medi­ta­tie werd door Her­man Schreu­der gege­ven in de Abdij van Ber­ne te Hees­wijk. Je kunt de pre­sen­ta­tie hier bekij­ken of down­lo­a­den.

Vragen & Antwoorden over Meditatie – Ajahn Chah

Vragen & Antwoorden over Meditatie – Ajahn Chah

Pro­beer mind­ful te zijn, en laat de din­gen hun natuur­lij­ke beloop nemen. Dan zal je mind in elke omge­ving stil wor­den, net als een stil­le woud­vij­ver. Aller­lei won­der­baar­lij­ke, zeld­za­me die­ren zul­len komen om bij de vij­ver te drin­ken, en je zult hel­der de ware natuur van alle din­gen zien.

Goede Voornemens voor het Nieuwe Jaar

Goede Voornemens voor het Nieuwe Jaar

Als je zoekt naar een goed voor­ne­men voor het komen­de jaar: er is geen beter object te vin­den dan je te ver­bin­den met de kwa­li­tei­ten van de Boed­dha. Je hoeft het niet van mij aan te nemen, maar onder­zoek het voor jezelf.

Het Cognitieve Proces volgens de Abhidhamma

Het Cognitieve Proces volgens de Abhidhamma

Abhi­d­ham­ma ter­men als Cit­ta of Ceta­si­ka kun­nen vrij abstract zijn. Je eigen erva­ring is (zo neem ik aan) bestaat niet uit los­se Cit­ta maar het dyna­mi­sche karak­ter van het cognitieve-proces. Dit pro­ces komt meer tot leven als je kijkt hoe het zich in ons dage­lijks leven afspeelt.

Een korte demonstratie van de Buddho meditatie

Een korte demonstratie van de Buddho meditatie

In deze video wordt een kor­te demon­stra­tie gege­ven van de samat­ha medi­ta­tie op het geluid van het woord Bud­dho, door twee dis­ci­pe­len van Ahba (Luang Por Opart) tij­dens hun ver­blijf in zijn kloos­ter.

Meditatie op Buddho – Ajahn Thate

Meditatie op Buddho – Ajahn Thate

Wan­neer je op het woord bud­dho medi­teert, wees gedul­dig. Heb geen haast. Heb ver­trou­wen in je medi­ta­tie­woord en gebruik opmerk­zaam­heid om de mind bij zijn bud­dho te hou­den. Je ver­trou­wen is wat je mind ste­vig en onver­stoor­baar maakt.

Uitleg over de Shurangama Sutra

Uitleg over de Shurangama Sutra

De rea­li­teit is leeg, stra­lend en puur, en over­stijgt het bestaan omdat al het bestaan rela­tief en afhan­ke­lijk is. De rea­li­teit over­stijgt ech­ter ook niet-bestaan, omdat ondanks zijn leeg­heid en ver­gan­ke­lijk­heid, het zich aan ons voor­doet en wordt erva­ren.

Beelden van de Bodhgaya tempel openingsceremonie

Beelden van de Bodhgaya tempel openingsceremonie

Foto’s van de 2 dagen duren­de Bodh­gaya tem­pel ope­nings­ce­re­mo­nie. Het betreft een 1:1 repli­ca van de tem­pel bij de Bodhi boom in Noord-India, in Ahba’s kloos­ter. Alle gro­te Thai­se mon­ni­ken waren aan­we­zig, waar­on­der wes­ter­se mon­ni­ken als Ajahn Sumedho, Ajahn Nya­nad­ham­mo en Ajahn Kaly­a­no.

Pali chanting (recitaties): Anumodana, Paritta en meer

Pali chanting (recitaties): Anumodana, Paritta en meer

Audio bestan­den en een pdf voor het reci­te­ren van Pali. Ahba heeft aan­ge­ge­ven dat zin­gen of reci­te­ren (in het Engels ‘chan­ting’) van pali tek­sten heil­zaam is en de con­cen­tra­tie kan bevor­de­ren.

Samaññaphala Sutta, Vruchten van het Ascetische Leven

Samaññaphala Sutta, Vruchten van het Ascetische Leven

Deze leer­re­de is een mees­ter­werk uit de Pali-Canon, de oude boed­dhis­ti­sche lerin­gen. In zijn kern is het een alom­vat­tend por­tret van het boed­dhis­ti­sche pad van medi­ta­tie en de ont­wik­ke­ling van mora­li­teit, con­cen­tra­tie en wijs­heid.

Openingsceremonie van de Dhammacakka-hall in Australie

Openingsceremonie van de Dhammacakka-hall in Australie

Foto’s van Ahba’s bezoek, chant en toe­spraak tij­dens de ope­nings­ce­re­mo­nie van de nieu­we Dham­ma­cak­ka hall in Bod­hi­va­na Monas­tery, Austra­lië.

Ahba's Chant en Dhamma talk in Australië

Ahba’s Chant en Dhamma talk in Australië

Hier vind je de toe­spraak van Ajahn Kaly­a­no en de chant en dhamma-talk van Ahba tij­dens de ope­nings­ce­re­mo­nie van de Dham­ma­cak­ka hall, Bod­hi­va­na Monas­tery, Austra­lië.

Ajahn Sao’s Meditatie Les over het Gebruik van Buddho

Ajahn Sao’s Meditatie Les over het Gebruik van Buddho

Deze tekst is een lering van Ajahn Sao, die in de bos­sen van Noord-Thailand leef­de, over Bud­dho medi­ta­tie. Hoe onder­wees Ajahn Sao? Als iemand naar hem kwam, die vroeg, “Ajahn, meneer, ik wil medi­te­ren. Hoe moet ik dit doen?” dan ant­woord­de hij, “Medi­teer op het woord ‘Bud­dho’.”

Inwijding van de grond voor de Bodhgaya tempel

Inwijding van de grond voor de Bodhgaya tempel

Een video van de inwij­dings­ce­re­mo­nie van de grond voor de Bodh­gaya tem­pel in het kloos­ter van Ahba, met Engels­ta­li­ge infor­ma­tie door Ajahn Kaly­a­no over Ahba en het kloos­ter.

Ahba's Paritta Chant in Wat Ratanawan

Ahba’s Paritta Chant in Wat Ratanawan

Video van de 53 minu­ten non-stop parit­ta chant door Ahba voor een cere­mo­nie in Wat Rat­ana­wan, op uit­no­di­ging van Ajahn Sumedho en Ajahn Nya­nad­ham­mo.

Ultieme Realiteit en Ethische Kwaliteit in de Abhidhamma

Ultieme Realiteit en Ethische Kwaliteit in de Abhidhamma

In deze tekst over Abhi­d­ham­ma staan wij stil bij de vier ultie­me rea­li­tei­ten cit­ta, ceta­si­ka, rupa en nib­ba­na, en de ethi­sche inde­ling. De leer van de Boed­dha heeft tot doel heil­za­me men­ta­le kwa­li­tei­ten te bevor­de­ren en de onheil­za­me kwa­li­tei­ten te ver­nie­ti­gen. Wat wordt hier­mee bedoeld?

BBC documentaire - The Mindful Way, met Ajahn Chah

BBC documentaire – The Mindful Way, met Ajahn Chah

In deze kor­te docu­men­tai­re, opge­no­men in het Ajahn Chah’s kloos­ter, met enke­le kor­te frag­men­ten van de eer­waar­de abt zelf, kun je ken­nis maken met enke­le aspec­ten van het The­ra­va­da Boed­dhis­me, medi­ta­tie en mind­ful­ness.

Links naar Aanbevolen Websites

Links naar Aanbevolen Websites

Voor het vin­den van nieu­we boe­ken over medi­ta­tie of het Boed­dhis­me, audio bestan­den van dham­ma talks, ver­ta­ling van sutta’s, forums en een meer kun­nen wij de hier genoem­de web­si­tes van har­te aan­be­ve­len.