Ahba beant­woordt in deze Dham­ma talk enke­le vra­gen van Wou­ter en Merel tij­dens hun bezoek aan het kloos­ter.

  1. Uit­leg over medi­ta­tie Ahba 24:04
  2. Uit­leg over sati (mind­ful­ness) Ahba 8:17
  3. Uit­leg over geduld en met­ta Ahba 17:59

Wij besef­fen ons dat Ahba voor men­sen die hem niet ken­nen moei­lijk te ver­staan kan zijn en dat de groot­ste kracht van zijn woor­den in de ener­gie zit die hij over brengt ter­wijl hij spreekt. Toch wil­len wij deze les­sen delen om ande­re men­sen de moge­lijk­heid te bie­den hem een keer te kun­nen horen. Hier kort wat uit­leg over wat er te horen is:

  1. De eer­ste vraag die aan Ahba wordt gesteld gaat over ver­lan­gen. In zijn ant­woord bena­drukt Ahba het belang van medi­ta­tie om lang­zaam maar zeker een ein­de aan ver­lan­gen en het daar­mee gepaard gaan­de lij­den te maken. Hij geeft aan dat con­cen­tra­tie (samat­ha) voor­af gaat aan inzicht (vipas­sa­na). Con­cen­tra­tie is het fun­da­ment. Het is belang­rijk om lang­zaam maar zeker con­cen­tra­tie te ont­wik­ke­len, in steeds hoge­re mate. Dit doe je door steeds te blij­ven pro­be­ren, maar zon­der te wil­len. Heel lang­zaam maar zeker. Dan ga je van­zelf begrij­pen hoe de din­gen in elkaar ste­ken, auto­ma­tisch, geba­seerd op eigen erva­ring. Het door­gron­den van duk­kha, anic­ca, anat­ta zon­der con­cen­tra­tie is niet moge­lijk. De Boed­dha heeft vele levens aan zijn para­mis gewerkt, denk niet dat jij de klus even in een mid­dag klaart! Rus­tig, gedul­dig beoe­fen. Pra­ten is mak­ke­lijk, echt doen is een ander ver­haal. Ahba legt hier tevens het medi­ta­tie­sys­teem op het geluid van het woord Bud­dho uit.
  2. De twee­de vraag gaat over mind­ful­ness (sati). Ahba geeft in zijn ant­woord uit­leg over sati en het belang van inzet en door­zet­tings­ver­mo­gen om te allen tij­de sati te beoe­fe­nen. Sati begint bij gelo­ven in het sys­teem van medi­ta­tie, waar­door je het leu­ker gaat vin­den. Als je iets leuk vindt dan ga je het meer doen. Niet oor­de­len over je beoe­fe­ning, niet te veel naden­ken, gewoon beoe­fe­nen, gewoon doen! Ook voor mind­ful­ness geldt dat erover pra­ten mak­ke­lijk is maar zin­loos als je het niet beoe­fend.
  3. Als der­de wordt gevraagd naar advies over het cul­ti­ve­ren van geduld. Ahba geeft aan dat een oor­zaak voor het ont­bre­ken van geduld een gebrek aan lief­de­vol­le vrien­de­lijk­heid (met­ta) is. Er is veel boos­heid (dosa) en ook veel angst bij men­sen. Men­sen wor­den snel boos in de wereld. Ahba legt een link met vroeg uit huis gaan van kin­de­ren in Neder­land. Hij zegt dat kin­de­ren van 18 nog niet goed in staat zijn om het eigen bewust­zijn te bescher­men. Er wordt niet goed meer geluis­terd naar de ouders. Dit is gevaar­lijk voor het bewust­zijn. Ahba legt uit hoe je met­ta kunt cul­ti­ve­ren. Met­ta wordt in de wereld vaak ver­ward met lief­de die gepaard gaat met begeer­te. Met­ta is ech­ter een scho­ne ver­lan­gen­lo­ze lief­de­vol­le vrien­de­lijk­heid gericht op alle wezens. Als je met­ta ont­wik­kelt heeft dit ook effect op je omge­ving en wordt je omge­ving ook lief­de­vol­ler. Ook dit begint weer met gelo­ven, ver­trou­wen in het sys­teem. Als je ver­trou­wen in het sys­teem hebt, heb je het geduld om het te beoe­fe­nen. Medi­teer voor een schoon en zui­ver bewust­zijn, dan is met­ta schoon en besten­dig. Ahba legt de beoe­fe­ning van met­ta uit als een wens naar alle wezens dat ze op alle vlak­ken geluk­kig zul­len zijn.
Terug naar de Blog