Of het nou gaat om het vin­den van nieu­we (boed­dhis­ti­sche) boe­ken, geluids­be­stan­den van dham­ma talks, ver­ta­ling van sutta’s, dis­cus­sies en vra­gen op een forum of een retrai­te loca­tie, de vol­gen­de web­si­tes kun­nen wij van har­te aan­be­ve­len.

Voor het bestellen van boeddhistische boeken:

 • Bud­dhist Publis­hing Soci­e­ty (BPS) – De BPS is een in Sri Lanka gesi­tu­eer­de uit­ge­ve­rij opge­richt door Nyanapo­n­i­ka Maha­the­ra. Na zijn aftre­den stond Bhik­khu Bodhi lan­ge tijd aan het roer. De BPS publi­ceert wer­ken van bij­voor­beeld Nyanapo­n­i­ka The­ra, Nya­na­ti­lo­ka The­ra, Bhik­khu Bodhi, Piy­a­das­si The­ra, Bhik­khu Ñanam­o­li, Nara­da Maha­the­ra, Maha­si Saya­daw en Ledi Saya­daw. De kos­ten zijn vaak laag en het is zeer de moei­te waard eens door de beschik­ba­re tek­sten te bla­de­ren.
 • Pali Text Soci­e­ty – De Pali Text Soci­e­ty werd in 1881 door de ver­ta­ler T.W. Rhys Davids opge­richt om de ken­nis van Pali te bevor­de­ren. Inmid­dels is het een voor­aan­stan­de ver­e­ni­ging met in het bestuur diver­se hoog­le­ra­ren van over de hele wereld. Via de Pali Text Soci­e­ty kan de gehe­le Engel­se ver­ta­ling van de Tipi­ta­ka wor­den ver­kre­gen.
 • Amazon.de – Dit is een com­mer­ci­ë­le site voor het bestel­len van Engel­se boe­ken, voor som­mi­ge titels is dit de mak­ke­lijk­ste manier.

Tipitaka vertalingen, uitleg en dhamma talks:

 • Boed­dhis­ti­sche Unie Neder­land (BUN) – De BUN is een ver­e­ni­ging van diver­se boed­dhis­ti­sche groe­pe­rin­gen in Neder­land. Ook wij zijn inmid­dels lid van de BUN.
 • Sut­ta­cen­tral – Een fan­tas­ti­sche Engels­at­li­ge site met diver­se ver­ta­lin­gen van sut­tas (onder ande­re van Bhik­khu Bodhi) met een intu­ï­tief menu. Een van de bes­te boed­dhis­ti­sche sites op het web.
 • Access to Insight – Op deze site is een enor­me hoe­veel­heid aan onli­ne Engel­se ver­ta­lin­gen van sutta’s en ande­re boed­dhis­ti­sche tek­sten te vin­den. Abso­luut de moei­te waard om eens een mid­dag door­heen te scrol­len.
 • Sleu­tel tot Inzicht – Een Neder­land­se ver­sie van Access to Insight zoals de naam al doet ver­moe­den, met diver­se Neder­land­se sut­ta ver­ta­lin­gen. Een knap­pe pres­ta­tie!
 • Suttas.net – Neder­land­se ver­ta­ling van een heel aan­tal sutta’s uit de Pali canon
 • Bod­hi­mo­nas­tery Audio – Hier zijn diver­se Engel­se audio bestan­den van Bhik­khu Bodhi te vin­den, met onder ande­re een hele stu­die gids voor de Maj­j­hi­ma Nikaya!
 • Ama­ra­va­ti Audio – Hier zijn Engel­se Dham­ma talks van Ajahn Sumedho te vin­den, een inspi­re­ren­de en hoog aan­ge­schre­ven dis­ci­pel van Ajahn Chah.
 • Abhidhamma.com – Ver­schil­len­de Engel­se tek­sten over de Abhi­d­ham­ma, met mooie schema’s en tabel­len.
 • Bud­dha­net – Je vindt niet tek­sten, boe­ken, audio bestand en voor­al ook links naar aller­lij ande­re boed­dhis­ti­sche sites en instan­ties.
 • Buds­as – Hier vind je een hele hoop Engel­se essay’s over het The­ra­va­da Boed­dhis­me, zeker een bezoek­je waard.

Forum:

 • Dham­ma­w­heel – Dham­ma­w­heel is een Engels dis­cus­sie plat­form over alle aspec­ten van het The­ra­va­da Boed­dhis­me. Stel hier gerust eens een vraag als je ergens niet uit komt (je mag natuur­lijk ook altijd con­tact met ons opne­men).
 • Boed­dha­fo­rum – Neder­lands­ta­lig dis­cus­sie plat­form, min­der uit­ge­breid en diep­gaand dan Dham­ma­w­heel en tevens voor alle boed­dhis­ti­sche stro­min­gen, maar wel in onze eigen taal.

Retraite locatie:

 • Met­ta­vi­ha­ra – Een schit­te­ren­de retrai­te loca­tie in Zee­land van de Tri­rat­na boed­dhis­ti­sche bewe­ging. Wij voe­len ons nog steeds bevor­recht twee keer per jaar gebruik van de loca­tie te kun­nen maken voor onze eigen retrai­tes.
Schrijf je in voor nieuws en updates!

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?